Az oldal használatáról

Az Amplifon Magyarország Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (Ptk.) és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényekben rögzített előírásokat.

Adatkezelési nyilatkozat

Az Amplifon Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (Ptk.) és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényekben rögzített előírásokat.

Az Infotv. alapján az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok különleges adatnak minősülnek. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint a testi és lelki egészségi állapotra vonatkozó adatok csak akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett írásban, vagy ráutaló magatartással hozzájárul, vagy törvény azt elrendeli. Ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett az adatkezelő honlapján az adatait megadja és elfogadja az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Törvény), továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 62/1997. (XII.21.) számú NM rendelet, továbbá az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2016/679. számú rendelete által előírt adatvédelmi rendelkezések érvényesítése az Amplifon Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságnál.

 

1. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Amplifon Magyarország Kft. kezelje és tárolja a Felhasználók személyes (név, cím és telefonszám, email cím) és különleges adatait (személyi igazolvány szám, TAJ szám, közgyógy szám, kórelőzmények). Az adatkezelő kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A regisztrációval a Felhasználók hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy az Amplifon Magyarország Kft. a regisztráció során rögzített telefonszámon vagy e-mail-en keresztül időpontot egyeztessen velük hallásvizsgálattal, illetve egyénre szabott akciókkal kapcsolatban. Az adatkezelő a szolgáltatott személyes adatok kezelését nyomtatott vagy számítógépes formátumban, illetve elektronikus adathordozón végzi.

Az összegyűjtött adatokra tekintettel az adatkezelő

 • kizárólag az eredetileg rögzítettel, azaz az érintett által közöltekkel pontosan megegyező információkat kezeli;
 • az egyes változásbejelentés szerinti módosításokat kezeli;
 • az adatokat oly módon tárolja, hogy az érintett személyének azonosítása kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának teljesítéséhez szükséges időtartamon belül legyen lehetséges.

 

2. Felhasználói számára az Amplifon Magyarország Kft. lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék az adatkezelést korlátozhassák, tiltakozzanak az adatkezelés ellen, illetőleg a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta .

 

3. Az adatkezelés célja:

- személyes adatok esetén: a szolgáltatások személyre szabottabbá tétele, követhetősége, direkt marketing, hírlevelek, szűrésekről, akciókról szóló tájékoztatók küldése postai úton és e-mailben, telefonos megkeresés útján.

- különleges adat esetén: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az Amplifon Kft. eredményes kezelési tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése.

A vásárlást megelőző tevékenységek során, a hallásközpontban a hallásjavító eszközzel kapcsolatos személyes konzultáció alkalmával kitöltött űrlapok, valamely termékének megvásárlásakor vagy az említett termékek használata közben az érintett által átadott információk kezelése az alábbi célok valamelyikét szolgálhatja:

 • KÖTELEZŐ JELLEG (jogi alap: (i) az adatkezelés valamely szerződés végrehajtása érdekében szükséges, (ii) az adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges

a. az adatkezelés lehetővé teszi a szerződéskötést megelőző információs tevékenységek, pl. hallásvizsgálat, készülékpróba végrehajtását, és a termékértékesítésből származó szerződéses kötelességek teljesítését, beleértve az értékesítést követő ügyfélszolgálati tevékenységeket, többek között a hallásjavító eszközökben automatikusan tárolt adatok kiolvasásával és feldolgozásával a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítését, illetve az illetékes hatóságok/felügyeleti és ellenőrző szervek rendelkezéseinek végrehajtását.

 • VÁLASZTHATÓ JELLEG: (jogi alap: az érintett személyes hozzájárulása)

b. az adatkezelés célja promóciós tevékenységek, többek között értékesítéssel kapcsolatos kommunikáció, reklámanyagok, közvetlen értékesítés, piackutatás végrehajtása, valamint az érintettnek az adatkezelő által forgalmazott termékekkel való elégedettségének felmérése, hagyományos kapcsolatfelvételi módszerek – postai vagy telefonos megkeresés – és automatizált módok – pl. MMS, SMS, WhatsApp, e-mail vagy telefonhívás (beleértve az automata üzenetet) alkalmazásáva

c. Az adatkezelés célja profilalkotási tevékenységek végrehajtása (ld. 6. szakasz, b) pont)

Az Adatkezelő fenntartja annak a jogát, hogy az archívumaiból eltávolítsa azokat az összegyűjtött adatokat, amelyeket egy esetleges ellenőrzés során helytelennek, hiányosnak vagy elavultnak minősítenek.

Az Adatkezelő az érintett névtelenségének megőrzése mellett és az említett célokra tekintettel, az összegyűjtött adatokat statisztikák készítésére is felhasználhatja.

Az Adatkezelő által kért személyes adatok átadása nem kötelező.

Amennyiben azonban érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére

 • a kötelező jellegű adatokat, nem létesíthet semmilyen jellegű kapcsolatot az adatkezelővel, nem vehet részt a hallókészülékkel kapcsolatos személyes konzultáción, és nem jogosult az  adatkezelő által forgalmazott termékekre vonatkozó kiegészítő garancia és karbantartási szolgáltatások igénybevételére.
 • a választható jellegű adatokat, nem lesz lehetősége a termékeinkkel kapcsolatos hasznos és kedvező különleges ajánlatokat kihasználni, vagy a hallását a saját egyéni igényei és szükségletei szerint testre szabni.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. Az adatkezelő a rendelkezésre bocsátott adatot a felvétel céljának megvalósulásához szükséges ideig tárolja.

 

4. A Felhasználói adatokba kizárólag az Amplifon Magyarország Kft. erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele:

a. akit az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó vagy Adatellenőr meghatározott tisztségének betöltésére jelöltek ki;

b. aki erre vonatkozóan megfelelő utasításokat kapott;

c. akit titoktartási kötelezettség is terhel.

A társaságon belül kizárólag azok a személyek kapnak hozzáférést az érintett személyes és különleges adataihoz, akiknek ezekre a munkahelyi feladataik teljesítése érdekében van szükségük. Ezeket a személyeket előzetesen megfelelően felkészítik arra, hogy az adatok elvesztését, megsemmisülését, illetéktelen kezelését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést minden esetben meg tudják akadályozni.

Az adatokat a fentieken túl olyan harmadik felek is használhatják, amelyek az adatkezelő képviseletében végeznek bizonyos kiegészítő tevékenységeket, pl.:

 • Külső tanácsadók, akik vitás ügyek kezeléséhez nyújtanak jogi segítséget és tanácsot;
 • Szolgáltató társaságok (többek között informatikai): Követeléskezelők, számlakezeléssel és -tárolással (beleértve az optikai archiválást) foglalkozó vállalkozások, informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat, adatrögzítési szolgáltatásokat, valamint felhőszolgáltatásokat nyújtó szervezetek stb.
 • Állami testületek vagy hatóságok, felügyeleti és ellenőrző szervek, amelyeknek az adatkezelő bejelentéseket tesz és dokumentumokat nyújt be, illetve általánosabb értelemben közhivatalnoki tisztséget vagy közszolgálati képviseletet ellátó állami tisztségviselők vagy magánszemélyek;
 • Az Adatkezelővel közös vállalatcsoportba tartozó társaságok, amelyek adminisztratív/könyvelési vagy archiválási feladatokat látnak el.

A fenti személyek külső adatkezelési ellenőrként, az adatkezelő irányítása és felügyelete alatt végzik a feladataikat.

A Felhasználókról tárolt személyes és különleges adatokat (beleértve az e-mail címet is) az adatkezelő harmadik fél számára akkor szolgáltatja ki, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul.

 

5. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Amplifon Magyarország Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

6. Az Amplifon Magyarország Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. Az adatkezelő az érintett adatait nem veti alá olyan teljesen automatizált döntéshozatali folyamatoknak, amelyek érintettre nézve joghatással járnak, vagy a személyét jelentősen érintik, azonban az alábbiakban felsorolt célok érdekében, az adatkezeléssel megbízott és erre a feladatra megfelelően felkészített munkatársak részvételével összegyűjti és kielemzi az érintett által, részben a hallókészülék szokványos használata révén szolgáltatott adatokat:

a. olyan optimálisan személyre szabott hallásjavítás biztosítása, amely az érintett valós szokásain és igényein, valamint a környezetében jelenlévő zajhatásokon alapszik, és tekintettel van a termékeink teljesítményét zavaró tényezőkre (kötelező jelleg).

Például:

 • a hallókészülék használatával kapcsolatos adatok (óra/nap) segítségével az audiológus eredményesen tudja nyomon követni az érintett által elért fejlődést, és adott esetben a szükségleteinek jobban megfelelő készüléket tud ajánlani, amellyel az érintett által tapasztalt hallásélmény is javul.
 • ha az összegyűjtött adatok azt mutatják, hogy érintett gyakran használja a hallókészülékét olyan környezetben, ahol a háttérzaj elnyomhatja a beszédet (étteremben, nyilvános helyeken), az audiológus a zajszűrés növelésével segíthet, hogy Ön még zajos helyeken is jobban értse a beszédet.

b. az érintett viselkedési jellemzőinek, preferenciáinak és szokásainak kielemzése, amelyek alapján az Adatkezelő az érintett egyéni igényeihez jobban illeszkedő promóciós tevékenységeket hajthat végre (választható jelleg).

Például, ha az összegyűjtött adatok azt mutatják, hogy érintett minden tévénézéskor felhangosítja a hallókészülékét, az audiológus ajánlhatja egy olyan készülék megvásárlásának lehetőségét, amely a tévé hangját közvetlenül a hallókészülékbe irányítja, és így javítja a tévénézés élvezeti értékét.

 

7. Az Amplifon Magyarország Kft. vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve, amennyiben a felhasználó a hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

 

8. Az Amplifon Magyarország Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

9. Az Amplifon Magyarország Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 

10. Az Amplifon Magyarország Kft. weboldaláról, a http://www.amplifon.com/web/hu/ helyes működéséért felelős web alapú (script)programok, cookie-k kerülhetnek a Felhasználók számítógépeire, amelyek a Felhasználók internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől az Amplifon Magyarország Kft. elhatárolja magát.

 

11. Fogalmak

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: "látogató", "ügyfél") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára; nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

12. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Amplifon Magyarország Kft.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14

E-mail: iroda@amplifon.com

Cégjegyzékszám: 01-09-710015

Adószám: 10762099-2-43

 

13. Érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, vagy zárolását, korlátozását, illetve tiltakozhat a jogellenes adatkezeléssel szemben. Kérheti, hogy az általa szolgáltatott adatokat, tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban bocsássák a rendelkezésére, vagy továbbítsák valamely általa megjelölt másik Adatkezelőnek.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

A fenti adatkezelési szabályzatot elolvastam, megértettem, az abban foglalt feltételeket elfogadom.