Az oldal használatáról

Az Amplifon Magyarország Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (Ptk.) és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényekben rögzített előírásokat.

Adatkezelési nyilatkozat

Az Amplifon Magyarország Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (Ptk.) és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényekben rögzített előírásokat.

Az Infotv. alapján az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok különleges adatnak minősülnek. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint a testi és lelki egészségi állapotra vonatkozó adatok csak akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény azt elrendeli.

1. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Amplifon Magyarország Kft. kezelje és tárolja a Felhasználók személyes (többek között név, cím és telefonszám) és különleges adatait. Az adatkezelő kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A regisztrációval a Felhasználók hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy az Amplifon Magyarország Kft. a regisztráció során rögzített telefonszámon vagy e-mail-en keresztül időpontot egyeztessen velük hallásvizsgálattal, illetve egyénre szabott akciókkal kapcsolatban.

2. Felhasználói számára az Amplifon Magyarország Kft. lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

3. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

4. A Felhasználói adatokba kizárólag az Amplifon Magyarország Kft. erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

5. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Amplifon Magyarország Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6. Az Amplifon Magyarország Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

7. Az Amplifon Magyarország Kft. vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve, amennyiben a felhasználó a hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

8. Az Amplifon Magyarország Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

9. Az Amplifon Magyarország Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

10. Az Amplifon Magyarország Kft. weboldaláról, a http://www.amplifon.com/web/hu/ helyes működéséért felelős web alapú (script)programok, cookie-k kerülhetnek a Felhasználók számítógépeire, amelyek a Felhasználók internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől az Amplifon Magyarország Kft. elhatárolja magát.

Fogalmak

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: "látogató", "ügyfél") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára; nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

A fenti adatkezelési szabályzatot elolvastam, megértettem, az abban foglalt feltételeket elfogadom.