Ubytek słuchu a grupa inwalidzka

Uszkodzenie słuchu, niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności

Co warto wiedzieć o grupie inwalidzkiej i orzeczeniu o niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności rozumiany również jako orzeczenie o grupie niepełnosprawności, jest bardzo ważnym elementem przy ubieganiu się o aparaty słuchowe lub inne pomoce słuchowe. Tutaj wytłumaczymy czym jest uszkodzenie słuchu/zaburzenia słuchu / ubytek słuchu a także grupa inwalidzka / niedosłuch a niepełnosprawność oraz jakie dokumenty są Państwu niezbędne w celu ubiegania się o wydanie orzeczenia o danej grupie. Nasi doradcy w oddziałach także służa Wam pomocą.

Czy niedosłuch to niepełnosprawność - definicje według WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka:

Niesprawność: Każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym.

Niepełnosprawność: Każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka.


Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych
: Ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i  kulturowymi uwarunkowaniami." Definicja niepełnosprawności słuchowej to: Zaburzenie słuchu, które charakteryzuje się niemożnością rozpoznawania i różnicowania zjawisk dźwiękowych, a w szczególności zjawisk mowy.

Niedosłuch a stopień niepełnosprawności

Im wyższy, głębszy niedosłuch, tym bardziej zwiększa się poziom niepełnosprawności. Utrudniony staje się kontakt  z otoczeniem. Niedosłuch obejmuje następujące stopnie (w decybelach): 

  • niedosłuch lekki (mały): 20-40 dB
  • niedosłuch umiarkowany (średni): 41-70 dB
  • niedosłuch znaczny (duży): 71-90 dB
  • niedosłuch głęboki: powyżej 90 dB
  • resztki słuchowe
  • głuchota

Zazwyczaj z tytułu uszkodzenia słuchu Klient otrzymuje grupę trzecią, czyli lekki stopień niepełnosprawności. Jeśli osoba posiada inną dokumentację medyczną wskazującą na znacznie większe problemy zdrowotne, wysokość grupy może ulec zwiększeniu i niedosłuch wchodzi w jedną ze składowych orzecznictwa.

Niedosłuch a dofinansowanie

Orzeczenie o niepełnosprawności lekkiego stopnia pozwala o ubieganie się o dofinansowanie z PFRON, z tytułu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Są one rozumiane również jako aparaty słuchowe i wkładki indywidualne. Dzięki takiemu dofinansowaniu osoba uzyskuje wsparcie finansowe z 2 źródeł: standardowe dofinansowanie NFZ oraz z tytułu niepełnosprawnosci PFRON. W zależności od Państwa urzędu, kwota dofinansowania jest stała dla wszystkich, lub zależna od progów dochodowych określonych przez daną jednostkę.

Niedosłuch a orzeczenie o niepełnosprawności

Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoba powinna pobrać wniosek wraz z załącznikami ze strony najbliższego urzędu czyli miejskiego (MOPR) lub powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR). 

Do dokumentów tych zaliczamy 

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)

zaświedczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza internistę lub lekarza specjalisty

• jeśli to konieczne, także oświadczenie o miejscu pobytu stałego

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie powinno obejmować przede wszystkim diagnostykę stanu niedosłuchu pacjenta, na podstawie bardzo dokładnie przeprowadzonych badań audiometrii tonalnej i mowy, oraz innych wykonanych w gabinecie badań słuchu a także u lekarza specjalisty (zazwyczaj laryngologa), który na podstawie wykonanych badań określ stopień niedosłuchu, jego czas trwania, rokowania oraz ocenia skuteczność leczenia. 

Zaopatrzenie ortopedyczne & Co.

Ponadto lekarz zaznacza, czy używane jest zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny; ewentualne potrzeby w tym zakresie- oznacza to, ze pacjent wymaga zaopatrzenia w aparaty słuchowe. Do wniosku lekarskiego należy dołączyć wszelką dokumentację medyczną jaką posiadamy, czy to zaświadczenia lekarskie, pobyty w szpitalu czy sanatorium, wyniki innych dokonanych badań dodatkowych, potwierdzających rozpoznanie oraz wykaz istotnych konsultacji specjalistycznych, załączonych do zaświadczenia. 

Niedosłuch może być jedyną lub jedną z innych współistniejących chorób, pozwlających uzyskać stopień niepełnosprawności.

Po zebraniu i wypełnieniu wzystkich niezbędnych dokumentów, można je wysłać lub zanieść osobiście do podległego Państwu urzędu, który określa datę komisji lekarskiej (w czasie pandemii i nadal przeprowadzane są komisje zdalne/zaoczne, bez obecności) oraz zebrane grono specjalistów orzeczników ocenia dostarczone dokumenty i wydaje orzeczenie. Decyzja wysyłana jest zwykle w ciagu 2 tygodni od daty komisji.

Podstawa uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności

Nie każde naruszenie sprawności organizmu musi być powodem do wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Tego typu dokument mogą uzyskać osoby, których ograniczenia sprawiają, że są niezdolni do pracy zarobkowej lub wymagają stanowiska dostosowanego do ich potrzeb, wymagają opieki lub pomocy ze strony innych osób, a także mają problemy z wykonywaniem codziennych czynności i potrzebują urządzeń, które umożliwią im prawidłowe funkcjonowanie.

Nie ma zamkniętej listy chorób, z powodu których wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności. Podstawą do uzyskania tego dokumentu mogą być jednak przypadłości z takich grup schorzeń jak m.in.:

• zaburzenia mowy i głosu, utrudniające komunikację

zaawansowane choroby słuchu

• wybrane choroby narządu wzroku, układu pokarmowego i moczowo-płciowego

• dysfunkcje narządu ruchu

• epilepsja

• choroby układu krążenia i oddechowego (o ile wiążą się z powikłaniami)

• niektóre choroby i zaburzenia neurologiczne

Co warto wiedzieć

Symbole oznaczający niedosłuch

Symbol oznaczający niedosłuch to 03-L czyli zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

Niedosłuch centralny

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD), nie są jednostką chorobową, ale zespołem objawów, wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej narządu słuchu). Pacjenci często występują o orzeczenie o stopniu niepełnsprawności z tytułu tego zaburzenia. Decyzja o orzecznictwie jest podejmowana indywidualnie przez jednostki orzekające o stopniu niepełnosprawności.

Podmiot wydający orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności są wydawane przez Miejski/Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Należy złożyć wniosek o wydanie takiego orzeczenia.

Chcesz zbadać swój słuch?

Zauważasz pierwsze zmiany w swoim słuchu czy doświadczasz ich już od dawna? W takim razie serdecznie

Uzyskaj wsparcie i porady

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

Umów się teraz

Odkryj nasze aparaty słuchowe

Więcej

Znajdź najbliższy gabinet

Znajdź gabinet