image

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Jakie zmiany następują w ochronie danych osobowych?

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpi przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. To największa od dwudziestu lat zmiana w przepisach dotyczących tej tematyki. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę Państwa danych osobowych między innymi poprzez wprowadzenie dodatkowych praw Państwu przysługujących oraz obowiązków dla podmiotów, które przetwarzają dane. RODO wprowadza pewną dowolność w stosowaniu zabezpieczeń dla zapewnienia ochrony danych – oznacza to dla przykładu, iż ochrona danych osobowych może się znacznie różnić między podmiotami, które je przetwarzają. Podejmujemy wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy, zapewniały jak najwyższy poziom ochrony oraz minimalizowały ryzyko ich naruszenia.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest AMPLIFON POLAND sp. z o.o., ul. Tkacka 50, 90-157 Łódź, NIP: 5252535602, infolinia: 800 88 88 99, e-mail: kontakt@amplifon.com.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych?

Ze względu na przetwarzanie danych „wrażliwych” z artykułu 9 RODO, tj. informacji o stanie zdrowia, w AMPLIFON powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@amplifon.com lub tel. 533400707

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele dla których mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające AMPLIFON przetwarzać te dane oraz okresy przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.

Pozyskiwanie klientów, w tym umawianie na wizyty

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest pozyskiwanie klientów. Państwa dane pochodzą z zewnętrznych baz danych pozyskanych od podmiotów marketingowych.

Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami, w tym umawianie na wizyty

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest pozyskiwanie klientów.

Utrzymywanie kontaktu z klientem, w tym oferowanie usług

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Przeprowadzanie badań oraz dokumentowanie procesu rehabilitacji słuchowej

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz lekarze współpracujący z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane przez 20 lat od ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sprzedaż wyrobów medycznych oraz świadczeń zdrowotnych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym zrealizowano usługę. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym zrealizowano usługę. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe, np. umówienie się na badanie lub zawarcie umowy wypożyczenia sprzętu. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania?

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sprzeciw@amplifon.com lub pocztą tradycyjną na adres: E-MCC Sp. z o.o., ul Pijarska 5, 05-530 Góra Kalwaria.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sprzeciw@amplifon.com lub pocztą tradycyjną na adres: E-MCC Sp. z o.o., ul Pijarska 5, 05-530 Góra Kalwaria. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w każdej chwili, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez AMPLIFON jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi AMPLIFON współpracuje („Partnerzy AMPLIFON”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom AMPLIFON, na których Państwo się zgodzą. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.