Gebruiksvoorwaarden

1. OVER ONS

1.1 - Welkom op onze website die u algemene informatie verstrekt over het gehoor en de middelen die bestaan om gehoorverlies te remediëren (de « website »).

1.2 - Deze website wordt uitgegeven door Amplifon Belgium NV, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Dilbeek, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0418.975.266 ("Amplifon", “wij”, “onze”). 1.3 Bij vragen, opmerkingen of suggesties over onze Website, of indien u Amplifon wenst te contacteren, kan u ons bereiken op het emailadres infobe@amplifon.com en het telefoonnummer 0800 94 299.

2. INHOUD VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN

2.1 - De audiologen van Amplifon leven de voorwaarden na van her koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog.

2.2 - In geen geval kunnen de informatie verstrekt op deze website alsook de hulp-, advies-, demonstratie- en controlediensten geleverd door Amplifon in de plaats komen van een medisch advies. Enkel de raadpleging bij uw huisarts of NKO-arts heeft medische waarde. In het bijzonder gelden de resultaten die u behaalt in het kader van de verschillende vragenspelletjes die u worden aangeboden enkel als indicatie, en vellen zij geen definitief oordeel over de kwaliteit van uw gehoor.

2.3 - De kenmerken van de producten die op deze website worden voorgesteld worden geleverd door hun respectievelijke producenten.

2.4 - Alle informatie waartoe wij u toegang verlenen, met inbegrip van afbeeldingen, logo’s, grafische elementen, documenten, teksten, artikels, slagzinnen en overige informatie (de «Inhoud»), alsook alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en merkenrechten) en andere rechten die hierop betrekking hebben, zijn de exclusieve eigendom van Amplifon, diens verbonden ondernemingen, partners of respectievelijke titularissen.

2.5 - Het is u niet toegestaan om op enige wijze, zij het volledig of gedeeltelijk, de Inhoud te reproduceren, wijzigen, kopiëren, herpubliceren, verkopen, licentiëren, gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden of exploiteren, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Amplifon of diens respectievelijke eigenaars.

3. VERBINTENISSEN

3.1 - Amplifon en diens verbonden ondernemingen alsook hun bestuurders, werknemers en andere contractanten gaan geen enkele expliciete of impliciete verbintenis aan inzake het gebruik van de website, met inbegrip van de beschikbaarheid ervan op een bepaalde plaats en bepaald tijdstip, de compatibiliteit met uw hardware, het ongestoord gebruik, de afwezigheid van virussen, bugs of andere fouten en het remediëren van deze laatsten. In de grootste mate mogelijk onder het toepasselijke recht, en behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout, kunnen Amplifon en diens verbonden ondernemingen, bestuurders, werknemers en andere contractanten niet verantwoordelijk worden gehouden voor de Inhoud (met inbegrip van de links naar andere websites, diensten of aanbiedingen van derden) en voor hun gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik).

3.2 - In de grootste mate mogelijk onder het toepasselijke recht wordt de verantwoordelijkheid van Amplifon en diens verbonden ondernemingen alsook hun bestuurders, werknemers en andere contractanten uitdrukkelijk uitgesloten voor alle schade die volgt uit het gebruik en de Inhoud, met inbegrip van de schade die volgt uit tijdverlies, verlies van gegevens, winstderving, virussen, hacking, schade aan hardware gebruikt om verbinding te maken met de Website, gerechtskosten en erelonen voor advocaten, imago- of reputatieverlies, etc.

4. WIJ BESCHERMEN UW GEGEVENS

4.1 - Uw persoonlijke gegevens die door de website worden verzameld worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. De huidige versie van ons privacy beleid zal worden beschouwd als onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden.

5. SLOTBEPALINGEN

5.1 - Deze voorwaarden zijn exclusief aan Belgisch recht onderhavig. Elk geschil dat betrekking heeft op deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, zonder afbreuk aan de toepassing van het dwingend recht dat de bevoegdheid bepaalt van de hoven en rechtbanken van uw woonplaats.

5.2 - Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, is uw enige uitweg om elk gebruik van onze website te staken.

5.3 - Indien deze voorwaarden zouden wijzigen, houden wij u hiervan op de hoogte via de website. Het gebruik van de Website nadat zulke informatie verstrekt wordt geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.