Jak prawie wszyscy, my również zbieramy informacje wymagane do prawidłowego działania witryny i umożliwiające dostarczenie Państwu określonych usług. W celu dalszych informacji prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest AMPLIFON POLAND sp. z o.o., ul. Tkacka 50, 90-157 Łódź, NIP: 5252535602, infolinia: 800 88 88 99, e-mail: kontakt@amplifon.com.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych?

Ze względu na przetwarzanie danych „wrażliwych” z artykułu 9 RODO, tj. informacji o stanie zdrowia, w AMPLIFON powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@amplifon.com.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele dla których mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające AMPLIFON przetwarzać te dane oraz okresy przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.

Pozyskanie i obsługa Państwa, jako klientów, oraz kontaktowanie się z Państwem, w tym umawianie na wizyty

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest pozyskiwanie klientów. Jeśli nie przekazali nam Państwo swoich danych, wówczas Państwa dane pochodzą z zewnętrznych baz danych pozyskanych od podmiotów marketingowych.

Podejmowanie działań marketingowych, tzn. utrzymywanie kontaktu z Państwem oraz oferowanie spersonalizowanych usług i wyrobów medycznych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Przeprowadzanie badań oraz dokumentowanie procesu rehabilitacji słuchowej

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz lekarze współpracujący z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody będącej podstawą prawną przetwarzania danych.

Sprzedaż wyrobów medycznych oraz świadczeń zdrowotnych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy oraz, w związku z przetwarzaniem danych dotyczących stanu zdrowia, na podstawie wyrażonej zgody.

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Rejestrowanie rozmów telefonicznych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi rejestrowania rozmów oraz podmioty świadczące outsourcing telemarketingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, do czasu wycofania zgody lub do czasu rozstrzygnięcia potencjalnych roszczeń. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej podczas rozmowy oraz rozumianej jako kontynuowanie rozmowy, na początku której informujemy o fakcie nagrywania.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe, np. umówienie się na badanie lub zawarcie umowy wypożyczenia sprzętu. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania?

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sprzeciw@amplifon.com lub pocztą tradycyjną na adres: E-MCC Sp. z o.o., ul Pijarska 5, 05-530 Góra Kalwaria.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sprzeciw@amplifon.com lub pocztą tradycyjną na adres: E-MCC Sp. z o.o., ul Pijarska 5, 05-530 Góra Kalwaria. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w każdej chwili, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez AMPLIFON jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi AMPLIFON współpracuje („Partnerzy AMPLIFON”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom AMPLIFON, na których Państwo się zgodzą. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.