Jak prawie wszyscy, my również zbieramy informacje wymagane do prawidłowego działania witryny i umożliwiające dostarczenie Państwu określonych usług. W celu dalszych informacji prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest AMPLIFON POLAND sp. z o.o.,  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź, NIP: 5252535602, infolinia: 800 88 88 99, e-mail: kontakt@amplifon.com.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych?

Ze względu na przetwarzanie danych „wrażliwych” z artykułu 9 RODO, tj. informacji o stanie zdrowia, w AMPLIFON powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych, mogą się Państwo kontaktować z Maciejem Twardowskim - Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@amplifon.com.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele dla których mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające AMPLIFON przetwarzać te dane oraz okresy przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.

Pozyskanie i obsługa Państwa, jako klientów, oraz kontaktowanie się z Państwem

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest pozyskiwanie klientów. Jeśli nie przekazali nam Państwo swoich danych, wówczas Państwa dane pochodzą z zewnętrznych baz danych pozyskanych od podmiotów marketingowych. Dane pochodzące z baz zewnętrznych obejmują najczęściej adres e-mail, ale również mogą obejmować dane w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz przedziału wiekowego.

Kontaktowanie się z Państwem w odpowiedzi na zgłoszenie poprzez formularze dostępne na stronie internetowej

Po wypełnieniu formularza, skontaktujemy się z Państwem w celu wskazanym na stronie danego formularza, tj. umówienia się do wybranego gabinetu lub skorzystania z bieżącej oferty bądź promocji lub odpowiedzi na skierowane zapytanie.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody będącej podstawą prawną przetwarzania danych.

Podejmowanie działań marketingowych, tzn. utrzymywanie kontaktu z Państwem oraz oferowanie spersonalizowanych usług i wyrobów medycznych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody będącej podstawą prawną przetwarzania danych.

Przeprowadzanie badań oraz dokumentowanie procesu rehabilitacji słuchowej

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz lekarze współpracujący z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody będącej podstawą prawną przetwarzania danych.

Sprzedaż wyrobów medycznych oraz świadczeń zdrowotnych, w tym realizacja zamówień indywidualnych oraz serwis wyrobów medycznych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, doradztwo prawne oraz producentowi aparatu słuchowego lub firmom serwisującym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od wygaśnięcia umowy oraz do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy oraz, w związku z przetwarzaniem danych dotyczących stanu zdrowia, na podstawie wyrażonej zgody.

Rozliczenia refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne w ramach kontraktu z NFZ

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, doradztwo prawne oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przez okres 6 lat lub do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń.

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od wygaśnięcia umowy oraz do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Rozpatrywanie reklamacji oraz ponaglenia i windykacja wierzytelności

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić dane są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem, podmioty świadczące doradztwo prawne, usługi pocztowe lub kurierskie lub podmioty zajmujące się windykacją. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest dochodzenie lub obrona roszczeń. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia sprawy.

Rejestrowanie rozmów telefonicznych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi rejestrowania rozmów oraz podmioty świadczące outsourcing telemarketingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, do czasu wycofania zgody lub do czasu rozstrzygnięcia potencjalnych roszczeń. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej podczas rozmowy oraz rozumianej jako kontynuowanie rozmowy, na początku której informujemy o fakcie nagrywania.

Prowadzenie konkursów i promocji, w tym potwierdzanie odbioru nagród

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, usługi pocztowe lub kurierskie oraz podmioty świadczące outsourcing telemarketingu. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody oraz do momentu jej wycofania.

Prowadzenie rejestru korespondencji tradycyjnej i elektronicznej

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem oraz usługi pocztowe. Dane będę przetwarzane przez okres funkcjonowania Spółki. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnego ze wskazanym celem przetwarzania, tj. prowadzeniem rejestru korespondencji.

Zakup towarów i usług

Wskazany proces dotyczy jedynie kontrahentów, a nie klientów bądź potencjalnych klientów.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe lub kurierskie oraz doradztwo prawne. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy, przez okres 6 lat od wygaśnięcia umowy lub okres potrzebny do rozliczenia roszczeń, tj. także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe, np. umówienie się na badanie lub zawarcie umowy wypożyczenia sprzętu. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania?

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sprzeciw@amplifon.com lub pocztą tradycyjną na adres: E-MCC Sp. z o.o., ul Pijarska 5, 05-530 Góra Kalwaria.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sprzeciw@amplifon.com lub pocztą tradycyjną na adres: E-MCC Sp. z o.o., ul Pijarska 5, 05-530 Góra Kalwaria. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w każdej chwili, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez AMPLIFON jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi AMPLIFON współpracuje („Partnerzy AMPLIFON”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom AMPLIFON, na których Państwo się zgodzą. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa