1. NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE

 

Jöjjön el hallásvizsgálatra és nyerjen vérnyomásmérőt nyereményjáték, a továbbiakban: Játék.

 

2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

A játék szervezője az Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Amplifon Kft., székhelye: Lurdy Ház Irodaközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, cégjegyzékszáma: 01-09-710015, adószáma: 10762099-2-43), a továbbiakban: Szervező.

 

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A játékban kizárólag azon természetes személyek, (a továbbiakban: Pályázó), vehetnek részt, akik 18. életévüket betöltötték, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, magyar állampolgárok és a nyereményjáték időtartama regisztrációs időszaka alatt (2020.08.03.-2020.08.13.) regisztrálnak hallásvizsgálatra és az időpont egyeztetés után a Szervező bármely hallásközpontjában részt vesznek a vizsgálaton 2020.08.03. és 2020.08.28. között.

 

Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

· a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont);

· egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok hozzátartozói.

 

· Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Pályázót.

 

A Pályázó kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18-ik életévüket, és akik rendelkeznek bejelentett magyarországi lakcímmel. A nyereményjátékban való részvétel hallásvizsgálatra történő jelentkezéshez és részvételhez kötött a nyereményjáték időtartama alatt (2020.08.03.-2020.08.28.) és amelyet bármely magyarországi Amplifon hallásközpontban el lehet végezni. A nyereményjátékban 5 darab Beurer BM40 vérnyomásmérőt sorsolunk ki.

 

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

2020.08.03.-2020.08.28.

 

6. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA

 

A Pályázók közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

· Egy Pályázó legfeljebb egy címmel regisztrálhat és vehet részt az aktuális Játékban. Ha valaki mégis több cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

· A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó nem vehet részt a sorsoláson.

· A Játékhoz történő csatlakozás a regisztrációs időszak teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

· A jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást megadják, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulást fenntartják; és hozzájárulnak, hogy a Szervező, mint önálló adatkezelők közvetlen üzletszerzési célból megkereshessék saját és üzleti partnereik ajánlataival a megadott elérhetőség(ek)en (pl hírlevél, e-DM, sms stb.)

 

7. NYEREMÉNYEK

5 darab Beurer BM40 vérnyomásmérő

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekre vonatkozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

 

8. SORSOLÁS

A sorsolások helyszíne a Szervező székhelyén történik. Az Amplifon Magyarország Kft székhelye: Lurdy Ház Irodaközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A sorsolás módja: játékban résztvevő Pályázókból a Szervező egy zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból a Szervező véletlenszerűen sorsolja ki a nyerteseket.

A sorsolás időpontja: 2020.09.02.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

 

9. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyerteseket minden esetben a Játékra történő jelentkezéskor megadott címen vagy telefonon értesítjük a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy e-mail-en értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, kézbesítési cím, születési hely, születési idő), valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremények átvételének részleteiről.

A Szervező a sorsolás eredményét, továbbá a játék nyerteseinek névsorát 5 munkanapon belül a weboldalán valamint a Szervező hivatalos Facebook oldalán hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldő Pályázók neve és lakhelye (csak a település megjelölésével) jelenik meg. A közzétételhez a regisztráló Pályázók a regisztráció során a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

A nyertesnek az értesítés kiküldését követő 10 naptári napon belül jelentkeznie kell nyereményéért. Amennyiben ez nem történik meg az értesítést követő 10 naptári napon belül, a nyereményt a későbbiekben már nem tartjuk fenn részére.

A nyeremények nyerteseiről a fentieken kívül kép- és hangfelvételt is közzé tehet a Szervező a fenti honlapokon, melyhez a Pályázó a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul, azért ellenszolgáltatásra nem tart igényt.

 

10. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes Pályázók a nyereményeiket a Szervező azon telephelyén vagy fióktelepén vehetik át, ahol a hallásvizsgálaton részt vettek, a Szervező által előre egyeztetett időpontban.

A nyertes Pályázók a játékban való részvétellel hozzájárulnak, hogy a nyeremények átvételéről képi anyag készüljön, ami publikálásra kerül a Szervező által meghatározott médiumokban. Képmásuk felhasználásáért a nyertesek ellentételezésre nem jogosultak, azzal kapcsolatban további igényük nincs.

 

11. ADATKEZELÉS

A Pályázók a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mail cím adataik az Amplifon Magyarország Kft. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az Amplifon Magyarország Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. A Pályázók tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.

 

12. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Pályázó a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

13. EGYÉB FELTÉTELEK

A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, illetve a főnyeremény helyszínére történő utazás költsége).

A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni. Ilyen kérdésekben az adott elnyert termék gyártója, magyarországi forgalmazója keresendő.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a sorsolás időpontját, előre bejelentetten, későbbre halassza, vagy az átvétel helyszínét a nyertes Pályázókkal egyeztetve, az adott Pályázóra vonatkozóan eltérően határozza meg.

A Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Szabályzat folyamatosan elérhető a https://www.amplifon.com/web/hu weboldalon

 

Kelt: Budapest, 2020.08.01.