JÁTÉKSZABÁLYZAT

  1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE

Vizsgáltassa meg hallását és nyerjen az Amplifonnal nyereményjáték, a továbbiakban: Játék.

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék szervezője az Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Amplifon Kft., székhelye: Lurdy Ház Irodaközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, cégjegyzékszáma: 01-09-710015, adószáma: 10762099-2-43), a továbbiakban: Szervező.

  1. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A játékban kizárólag azon természetes személyek (a továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt, akik a nyereményjáték időtartama alatt 2017. 07. 17 – 2017.08.18. Az Amplifon Magyarország Kft bármely magyarországi hallásközpontjában hallásvizsgálaton részt vesznek.

Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A játékban részt vehet minden természetes személy, 18. életévét betöltött magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, akik a nyereményjáték időtartama alatt 2017.07.17 – 2017.08.18. Az Amplifon Kft bármely magyarországi hallásközpontjában hallásvizsgálaton részt vesznek.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

Ø  a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

Ø  egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Ø  Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Pályázó kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

5.     A JÁTÉK LEÍRÁSA

A nyereményjáték leírása a www.amplifon.hu/nyeremenyjatek weboldalon érhető el. A Játékban csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18-ik életévüket, és akik rendelkeznek bejelentett magyarországi lakcímmel. A nyereményjátékban való részvétel hallásvizsgálathoz kötött, amelyet bármely magyarországi Amplifon hallásközpontban el lehet végezni. A nyereményjátékban 1db voucher kerül kisorsolásra, 2 fő részére, 2 éjszakás félpanziós ellátással, az Ametiszt Hotelben Harkányban. Illetve második és harmadik díjként egy Nespresso Pixie Clips EN126 De’Longhi kapszulás kávégép, 0.7 l, 19 bar, és egy Nikon Coolpix A10 digitális fényképezőgép kerül kisorsolásra.

6.     A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2017. 07. 17 - 2017. 08. 18.

7.     JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA

A Pályázók közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt:

Ø  ellátogattak bármelyik magyarországi Amplifon hallásközpontba, és ott hallásvizsgálaton részt vesznek a fent megadott játék időtartama alatt.

Ø  Egy Pályázó legfeljebb egy címmel regisztrálhat és vehet részt az aktuális Játékban. Ha valaki mégis több cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

Ø  A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

Ø  A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

Ø  a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást megadják, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulást fenntartják; és hozzájárulnak, hogy a Szervező, mint önálló adatkezelők közvetlen üzletszerzési célból megkereshessék saját és üzleti partnereik ajánlataival a megadott elérhetőség(ek)en (pl hírlevél, e-DM, sms stb.)

8.     NYEREMÉNYEK

A Játék nyereményei:

Fődíj:

-       1db voucher, 2 fő részére, 2 éjszakás félpanziós ellátással, az Ametiszt Hotelben Harkányban. Beváltható: 2017 szeptember 1 – 2017 december 23. Közvetlen az Ametiszt Hotellel előre egyeztett időpontban.

Második és harmadik díj:

-       Nespresso Pixie Clips EN126 De’Longhi kapszulás kávégép, 0.7 l, 19 bar

-       Nikon Coolpix A10 digitális fényképezőgép

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

9.   SORSOLÁS

A sorsolások helyszíne az Amplifon Kft. székhelyén történik, közjegyző jelenlétében. Az Amplifon Magyarország Kft székhelye: Lurdy Ház Irodaközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

A sorsolás módja: játékban résztvevő Pályázókból a Szervező egy zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból a Szervező véletlenszerűen sorsolja ki a nyertest/nyerteseket közjegyző jelenlétében.

A sorsolás időpontja: 2017. 08. 25.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

10.  A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyerteseket minden esetben a Játékra történő jelentkezéskor megadott címen vagy telefonon értesítjük a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy e-mail-en értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, kézbesítési cím, születési hely, születési idő), valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremények átvételének részleteiről.

A nyertesnek az értesítés kiküldését követő 14 napon belül jelentkeznie kell nyereményéért. Amennyiben ez nem történik meg az értesítést követő 14 napon belül, a nyereményt a későbbiekben már nem tartjuk fenn részére.

A nyertes(ek) nevét a www.amplifon/nyeremenyjatek weboldalon a Játék lezárultát követő 5 munkanapon belül közzéteszi a Szervező.

A Szervező a sorsolás eredményét, továbbá a játék nyerteseinek névsorát a nyeremények átadását követő 5 munkanapon belül a www.amplifon.hu valamint az Amplifon kft hivatalos facebook oldalán hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldő Pályázók neve és lakhelye (csak a település megjelölésével) jelenik meg. A közzétételhez a regisztráló Pályázók a regisztráció során a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulnak. A főnyeremény és a különdíj, valamint a személyesen átadott azonnali nyeremények nyerteseiről a fentieken kívül kép- és hangfelvételt is közzétehet a Szervező a fenti honlapokon.

11.  A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes Pályázók a nyereményeiket a Szervező székhelyén: Lurdy Ház Irodaközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, vehetik át, a Szervező által előre egyeztettet időpontban.

A nyertes Pályázók a játékban való részvétellel hozzájárulnak, hogy a nyeremények átvételéről képi anyag készüljön, ami publikálásra kerül a Szervező által meghatározott médiumokban. Képmásuk felhasználásáért a nyertesek ellentételezésre nem jogosultak, azzal kapcsolatban további igényük nincs.

12.  ADATKEZELÉS

A Pályázók a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mail cím adataik az amplifon.hu mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az amplifon.hu minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. A Pályázók tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.

 

13.  FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

14.  EGYÉB FELTÉTELEK

A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, illetve a főnyeremény helyszínére történő utazás költsége).

A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni. Ilyen kérdésekben az adott elnyert termék gyártója, magyarországi forgalmazója keresendő.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Szabályzat folyamatosan elérhető a www.amplifon.hu/nyeremenyjatek weboldalon

 

Kelt: Budapest, 2017. 07. 14.