Játékszabály - 2018. tavaszi játék

 

  1. NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE

Vizsgáltassa meg hallását és nyerjen az Amplifonnal nyereményjáték, a továbbiakban: Játék.

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék szervezője az Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Amplifon Kft., székhelye: Lurdy Ház Irodaközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, cégjegyzékszáma: 01-09-710015, adószáma: 10762099-2-43), a továbbiakban: Szervező.

  1. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A játékban kizárólag azon természetes személyek (a továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt, akik a nyereményjáték időtartama alatt 2018. 03. 22 – 2018.04.20. Az Amplifon Magyarország Kft bármely magyarországi hallásközpontjában hallásvizsgálaton részt vesznek.

Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A játékban részt vehet minden természetes személy, 18. életévét betöltött magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, akik a nyereményjáték időtartama alatt (2018.03.22 – 2018.04.20) az Amplifon.hu weboldalon regisztrálnak ingyenes hallásvizsgálatra és megjelennek a Halláscentrumban a leegyeztetett időpontban.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

Ø  a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

Ø  egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Ø  Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Pályázó kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

5.     A JÁTÉK LEÍRÁSA

A nyereményjáték leírása a www.amplifon.hu/nyeremenyjatek weboldalon érhető el. A Játékban csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18-ik életévüket, és akik rendelkeznek bejelentett magyarországi lakcímmel. A nyereményjátékban való részvétel hallásvizsgálathoz kötött, melyhez a szervező weboldalán szükséges regisztrálni és amelyet bármely magyarországi Amplifon hallásközpontban el lehet végezni. A nyereményjátékban 1 db Lenovo Tab3-X103F 10", 1 db Orion OXB5908 Konyhai robotgép és 1 db Elektrolux EMS21400W Mikrohullámú sütő kerül kisorsolásra.

6.     A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2018. 03. 22 - 2018. 04. 20.

7.     JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA

A Pályázók közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt:

Ø  Az Amplifon weboldalán regisztráltak hallásvizsgálatra és ellátogattak bármelyik magyarországi Amplifon hallásközpontba, és ott hallásvizsgálaton részt vesznek.

Ø  Egy Pályázó legfeljebb egy címmel regisztrálhat és vehet részt az aktuális Játékban. Ha valaki mégis több cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

Ø  A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

Ø  A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

Ø  A jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást megadják, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulást fenntartják; és hozzájárulnak, hogy a Szervező, mint önálló adatkezelők közvetlen üzletszerzési célból megkereshessék saját és üzleti partnereik ajánlataival a megadott elérhetőség(ek)en (pl hírlevél, e-DM, sms stb.)

8.     NYEREMÉNYEK

A Játék nyereményei:

Fődíj: 1 db Lenovo Tab3-X103F 10" (ZA1U0014BG) Wi-Fi tablet 

További díjak:

1 db Orion OXB5908 Konyhai robotgép

1 db Elektrolux EMS21400W Mikrohullámú sütő

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekre vonatkozó adófizetési kötelezettséget a Szervező.viseli.

 

9.   SORSOLÁS

A sorsolások helyszíne az Amplifon Kft. székhelyén történik, közjegyző jelenlétében. Az Amplifon Magyarország Kft székhelye: Lurdy Ház Irodaközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

A sorsolás módja: játékban résztvevő Pályázókból a Szervező egy zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból a Szervező véletlenszerűen sorsolja ki a nyerteseket közjegyző jelenlétében.

A sorsolás időpontja: 2018. 05.10.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

10.  A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyerteseket minden esetben a Játékra történő jelentkezéskor megadott címen vagy telefonon értesítjük a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy e-mail-en értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, kézbesítési cím, születési hely, születési idő), valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremények átvételének részleteiről.

A nyertesnek az értesítés kiküldését követő 14 napon belül jelentkeznie kell nyereményéért. Amennyiben ez nem történik meg az értesítést követő 14 napon belül, a nyereményt a későbbiekben már nem tartjuk fenn részére.

A nyertes(ek) nevét a www.amplifon/nyeremenyjatek weboldalon a Játék lezárultát követő 5 munkanapon belül közzéteszi a Szervező.

A Szervező a sorsolás eredményét, továbbá a játék nyerteseinek névsorát a nyeremények átadását követő 5 munkanapon belül a www.amplifon.hu valamint az Amplifon kft hivatalos Facebook oldalán hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldő Pályázók neve és lakhelye (csak a település megjelölésével) jelenik meg. A közzétételhez a regisztráló Pályázók a regisztráció során a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulnak. A főnyeremény és a különdíj, valamint a személyesen átadott azonnali nyeremények nyerteseiről a fentieken kívül kép- és hangfelvételt is közzétehet a Szervező a fenti honlapokon.

11.  A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes Pályázók a nyereményeiket a Szervező székhelyén: Lurdy Ház Irodaközpont, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, vehetik át, a Szervező által előre egyeztettet időpontban.

A nyertes Pályázók a játékban való részvétellel hozzájárulnak, hogy a nyeremények átvételéről képi anyag készüljön, ami publikálásra kerül a Szervező által meghatározott médiumokban. Képmásuk felhasználásáért a nyertesek ellentételezésre nem jogosultak, azzal kapcsolatban további igényük nincs.

12.  ADATKEZELÉS

A Pályázók a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mail cím adataik az amplifon.hu mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az amplifon.hu minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. A Pályázók tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.

13.  FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

14.  EGYÉB FELTÉTELEK

A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, illetve a főnyeremény helyszínére történő utazás költsége).

A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni. Ilyen kérdésekben az adott elnyert termék gyártója, magyarországi forgalmazója keresendő.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Szabályzat folyamatosan elérhető a www.amplifon.hu/nyeremenyjatek weboldalon

Kelt: Budapest, 2018. 03. 22.