• Maa: 9.00-12.00 en 13u00–18.00
    Din: 9.00–12.30
    Woe: 9.00–12.30
    Don: 9.00–12.00 en 13.00- 18.00
    Vrij: 9.00–13.00